Addysg a Hyfforddiant

Addysg a Hyfforddiant

Ein Cynnyrch Atal Hunanladdiad

Cyhoeddiad pwysig (Covid-19): Mae PAPYRUS yn ymroddedig i ddarparu sesiynau addysg a hyfforddiant ymgysylltiol sy’n gwneud i ni feddwl. Drwy gydymffurfio â chanllawiau llym y Llywodraeth, gallwn ddarparu sesiynau wyneb yn wyneb, Covid ddiogel. Mae’r sesiynau hyn yn cyflawni’r gofynion diogelwch cyfredol.

Mae’n rhaglen addysg a hyfforddiant yn cynnig gwybodaeth a sgiliau i unigolion, grwpiau a sefydliadau i ddeall mwy am hunanladdiad a’i atal.

Trwy gyflwyniadau, sesiynau tiwtorial a chynnyrch hyfforddi, mae PAPYRUS yn cefnogi cymunedau i ddiogelu rhag hunanladdiad.

Gallwch ddod i un o’r sesiynau a drefnir gan ein swyddfeydd rhanbarthol fel unigolyn neu gallwch gomisiynu sesiwn ar gyfer eich grŵp, eich sefydliad neu’ch cymuned.

Isod, gallwch weld ein holl adnoddau addysg a hyfforddiant:

Cyflwyniad (Wyneb yn wyneb ac ar-lein)

Atal Hunanladdiad SP-ARK – Ymwybyddiaeth, Adnoddau, Dealltwriaeth. Cyflwyniad i PAPYRUS ac Atal Hunanladdiad.

Y prif amcanion yw:

 • Codi ymwybyddiaeth o Hunanladdiad ac Atal Hunanladdiad
 • Darparu gwybodaeth ynghylch PAPYRUS  – Atal Hunanladdiad Ifanc
 • Datblygu Gobaith ac annog gweithredu ar gyfer cymunedau sy’n ddiogel o ran hunanladdiad
 • Deall pwysigrwydd hunanofal.

Atal Hunanladdiad SP-ARK’ed – Ymwybyddiaeth, Adnoddau, Dealltwriaeth sy’n cael eu cyflwyno ar y we. Cyflwyniad i PAPURUS ac Atal Hunanladdiad

Y prif amcanion yw:

 • Codi ymwybyddiaeth o Hunanladdiad ac Atal Hunanladdiad
 • Darparu gwybodaeth ynghylch PAPYRUS  – Atal Hunanladdiad Ifanc
 • Datblygu Gobaith ac annog gweithredu ar gyfer cymunedau sy’n ddiogel o ran hunanladdiad
 • Deall pwysigrwydd hunanofal.

Amser: 30 Munud (ar gyfer y ddwy fersiwn)

Pris: Am ddim (un sesiwn ar gyfer pob sefydliad).

Tiwtorial (Wyneb yn wyneb ac ar-lein)

Atal Hunanladdiad SP-OT – Tiwtorial Trosolwg. Yr hyn sydd angen i BAWB ei wybod.

Y nodau allweddol yw:

 • Deall mynychder ac effaith hunanladdiad
 • Arbrofi ag iaith a’r heriau wrth siarad yn agored am hunanladdiad
 • Adnabod yr ‘arwyddion’ allai ddynodi fod rhywun yn meddwl am hunanladdiad
 • Ystyried sut allwn ni oll gyfrannu at gymuned sy’n fwy diogel o ran hunanladdiad.

Atal Hunanladdiad SP-OT’ed – Tiwtorial  Trosolwg ar y we. Beth sydd angen i BAWB ei wybod.

Y nodau allweddol yw:

 • Deall mynychder ac effaith hunanladdiad
 • Arbrofi ag iaith a’r heriau wrth siarad yn agored am hunanladdiad
 • Adnabod yr ‘arwyddion’ allai ddynodi fod rhywun yn meddwl am hunanladdiad
 • Ystyried sut allwn ni oll gyfrannu at gymuned sy’n fwy diogel o ran hunanladdiad.

Amser: 90 munud (y ddwy fersiwn)
Pris: £250 (isafswm o 8, uchafswm o 30 cyfranogwr)

Hyfforddiant (wyneb yn wyneb)

Atal Hunanladdiad SP-EAK – Archwilio, Gofyn, Cadw’n Ddiogel. Cyflwyniad i sgiliau Atal Hunanladdiad.

Y nodau allweddol yw

 • Ystyried agweddau, mythau a’r stigma ynghylch hunanladdiad
 • Cydnabod ac archwilio’r ‘arwyddion’ allai ddynodi fod rhywun yn meddwl am hunanladdiad
 • Annog sgwrs agored, diogel a sensitif ynghylch hunanladdiad ag unigolyn sydd yn meddwl am hunanladdiad
 • Cefnogi cynllun diogelwch â rhywun sydd yn meddwl am hunanladdiad.

Amser: 3.5 awr
Pris: £450 (isafswm o 8, uchafswm o 30 cyfranogwr)

Hyfforddiant Cymhwysol Sgiliau Atal Hunanladdiad ASIST (2 ddiwrnod): Gweithdy datblygu sgiliau sy’n paratoi gofalwyr i ddarparu ymyriadau cymorth cyntaf er mwyn atal hunanladdiad.

Y prif amcanion i chi eu dysgu yw:

 • Ystyried agweddau personol a chymdeithasol at hunanladdiad
 • Dysgu’r model atal hunanladdiad a ddefnyddir fwyaf, ledled y byd
 • Cydnabod a gweithredu ar yr arwyddion fod rhywun yn meddwl am hunanladdiad
 • Canfod cyd-ddealltwriaeth o’r rhesymau pam fod unigolyn yn meddwl am hunanladdiad a dynodi rhesymau dros fyw
 • Adolygu risg presennol a datblygu cynllun ar y cyd i gadw unigolyn yn ddiogel rhag hunanladdiad, cyfeirio at gymorth pellach ac adnoddau cymunedol, yn ôl y gofyn.

Hyd y Cwrs: 2 ddiwrnod
Pris: £5000 (lleiafswm o 16, uchafswm 0 30 cyfranogwr) £4500 os yw’r trefnwr yn darparu lleoliad.

Nodiadau:

Mae costau Hyfforddiant Cymhwysol Sgiliau Atal Hunanladdiad ASIST i’w trafod yn seiliedig ar y lleoliad, offer, lluniaeth a ffactorau eraill. Cysylltwch â’r tîm hyfforddi yma os hoffech drafod hyn. Mae’n bosibl bydd rhaid talu am gostau’r hyfforddwr.

Mae PAPYRUS yn trefnu sesiynau hyfforddi “agored” yn rheolaidd a gall unrhyw un sydd dros 18 oed archebu lle. Gallwch weld ein sesiynau nesaf ac archebu lle yma.

TELERAU TALIADAU A PHOLISI CANSLO AR GYFER UNIGOLION

Disgwylir taliad llawn ar gyfer hyfforddiant PAPYRUS wrth archebu.

Deallwn, fodd bynnag weithiau y bydd angen newid neu ganslo lle mewn gweithdy. Os na fydd fodd i chi fod yn bresennol neu nad oes angen lle arnoch bellach, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig. Gellir codi ffi gweinyddu neu ganslo, yn ddibynnol ar faint o rybudd sy’n cael ei roi.

Cyfnod hysbysu cyn ddyddiadau’r cyrsiau a’r ffioedd perthnasol

Mwy nag wyth wythnos

Gall cyfranogwyr newid i ddyddiad arall heb dalu ffi gweinyddu.

Gall cyfranogwyr hefyd ganslo eu lle, yn ddi-dâl.

Rhwng pedair ac wyth wythnos

Gall cyfranogwyr newid i gwrs arall gan dalu tâl gweinyddu o 10% o’r gost wreiddiol ac unrhyw wahaniaeth ym mhris ffioedd y cwrs os yw’r cwrs newydd yn ddrytach.

Codir ffi gweinyddu o 25% os byddwch am ganslo.

Rhwng dwy a phedair wythnos

Gall cyfranogwyr newid i gwrs arall gan dalu tâl gweinyddu o 50% o’r gost wreiddiol ac unrhyw wahaniaeth ym mhris ffïoedd y cwrs os yw’r cwrs newydd yn ddrytach.

Codir ffi gweinyddu o 75% os byddwch am ganslo.

Rhwng 24 awr a 2 wythnos.

Gall cyfranogwyr newid i gwrs arall gan dalu ffi gweinyddu o 75% o’r gost wreiddiol ac unrhyw wahaniaeth ym mhris ffïoedd y cwrs os yw’r cwrs newydd yn ddrytach.

Caiff ffi gweinyddu o 100% os byddwch am ganslo.

Oddi fewn i 24 awr cyn dechrau.

Ni chaniateir newid nac ad-daliadau. Caiff ffi gweinyddu o 100% ei godi.

Caniateir un newid yn unig ar gyfer pob cwrs a phob cyfranogwr. Os byddwch yn newid eich archeb i gwrs arall, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer unrhyw ad-daliad am ganslo unrhyw gwrs dilynol. Bydd y ffi yn cael ei godi fel yr uchod.

Os bydd niferoedd y cyfranogwyr ar y cwrs yn isel, gall PAPYRUS-Atal Hunanladdiad ymysg yr Ifanc ganslo neu ail-amselennu’r cwrs hyfforddi. Byddwn yn gwneud penderfyniad o leiaf 2 wythnos cyn i’r cwrs ddechrau. Os na fydd modd cynnwys y cyfranogwyr bydd cwrs arall neu ad-daliad llawn yn cael ei gynnig.

Telerau taliadau a pholisi canslo ar gyfer sefydliadau.

Mae taliad ar gyfer hyfforddiant PAPYRUS yn daladwy wedi i’r anfoneb gael ei derbyn.

Deallwn, fodd bynnag weithiau y bydd angen newid neu ganslo lle hyfforddi. Os na fydd modd i chi fod yn bresennol neu nad oes angen lle arnoch bellach, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig. Gellir codi ffi gweinyddu neu ganslo, yn ddibynnol ar faint o rybudd sy’n cael ei roi.

Cyfnod hysbysu gofynnol cyn ddyddiadau’r cwrs a’r ffioedd perthnasol

Mwy nag wyth wythnos

Gall sefydliadau newid i ddyddiad arall gan dalu tâl gweinyddu o 10% o’r gost wreiddiol. Er mwyn canslo, bydd tâl gweinyddu o 25% yn cael ei godi.

Rhwng dwy a phedair wythnos

Gall sefydliadau newid i ddyddiad arall gan dalu ffi gweinyddu o 25% o’r gost wreiddiol. Er mwyn canslo, bydd ffi gweinyddu o 50% yn cael ei godi.

Rhwng 24 awr a 2 wythnos

Gall sefydliadau newid i ddyddiad arall gan dalu ffi gweinyddu o 50% o’r gost wreiddiol. Er mwyn canslo, caiff ffi gweinyddu o 75% ei godi.

Oddi fewn 24 awr cyn dechrau

Ni chaniateir unrhyw newid nac ad-daliadau. Codir ffi gweinyddu o 100%.

Os bydd sefydliad yn canslo, gellir codi taliadau ychwanegol os bydd taliadau wedi eu gwneud o ran hyfforddwr penodol neu leoliad. Os bydd niferoedd y cyfranogwyr ar gwrs yn isel, gall PAPYRUS – Atal Hunanladdiad Ifanc ganslo neu ail-amserlennu cwrs hyfforddi. Byddwn yn gwneud penderfyniad, o leiaf 2 wythnos cyn dyddiad dechrau’r cwrs. Ni all PAPYRUS-Atal Hunanladdiad Ifanc fod yn gyfrifol am unrhyw gostau ychwanegol o ganlyniad i ganslo neu ail-amserlennu cwrs. O dan rai amgylchiadau, gall fod yn bosibl i wneud addasiadau rhesymol i’r ffioedd hyn.

Need Help?
Suggest Feedback
X